website banner.jpg
website_02.gifwebsite_03.gifwebsite_04.gifwebsite_05.gifwebsite_06.gifwebsite_07.jpg
 
THE '12 READINGS'
 
1. Torah   7. Bereishit
2. Shema 8. V'Shinantom
3. B'Chol Dor V'Dor 9. Yagati
4. Kol Yisrael 10. V'Ahavta
5. Ki Karov 11. V'Zeh
6. V'Hinei 12. Yismach